PAUNANG SALITA

 

Kwentong Walang Katapusan

 

Malamang wala nang mas kasiya-siya kaysa maging isang tagahikayat sa kapwa na maging tapat sa Panginoon at maging gabay nila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon.Sa nakaraang higit na dalawampung taon, halos daan-daang tao ang nakatuklas ng kasiyahan sa pagtulong sa kapwa tao sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa tulong ng manwal sa Paghubog sa Disipulo.

 

Si Marvin Ladner ay isang mangangalakal (businessman) na siyang unang nagturo at nagdisipulo sa akin.  Sinimulan niya ang pagdisipulo sa akin noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo.  Magmula noon, ang binhi na itinanim niya sa akin ay patuloy na lumalago.  Una ay sa Ecuador, pagkatapos ay sa Mexico kung saan nagkaroon ng higit na bunga ang binhing natanim sa akin.  Sa Mexico, ang simpleng proseso o hakbang sa paghubog ng mga disipulo ay nabigyan ng kaganapan sa pamamagitan ng pagsasanay sa ibang mga mananampalataya na mamuno sa kanilang mga kongregasyon hanggang sila na mismo ang magpastor sa kanilang mga simbahan.  Ang proseso ay nagpapatuloy.  Itoy unang nasulat sa salitang Kastila, pagkatapos ay sa Ingles.  Ngayon ay may mga salin na sa salitang French, Hapon, Koreano, Lingala, at Ruso.  Kasalukuyan ding isinasagawa ang pagsasalin sa salitang Bulgarian, Swedish, Swahili at Tagalog.

 

Marami ang gumagamit ng manwal sa Paghubog ng Disipulo sa ibat-ibang konteksto at aming napag-alaman na ginagamit nila ito sa ibat-ibang pamamaraan.  Ang mga susunod na pahina ay hinubog upang magkaroon ng positibong karanasan ang isang tao sa pagsasanay at pagtuturo ng disipulo.

 

Malawakan O May-takdang Paghubog Sa Disipulo

 

Sa ilang tao ang salitang paghubog ng disipulo ay nangangahulugan ng pagtuturo sa Christian Education.  Ang ibig sabihin ng Discipleship sa ganoong mga pagkakataon ay matatawag na malawakang pagtuturo o sa pangkaraniwang salita, “boksing sa isang hektarya.”    Ang layunin ng mga hakbang sa Paghubog ng Disipulo ay ang pagkakaroon ng makahulugang relasyon sa pagitan ng nagtututro (makaranasang tao) at sa isa, o dalawa o tatlong tao.  Ito ay matatawag ding tuwirang pagtuturo kung saan ang kaalaman, karanasan, mga pangitain, at mga ideya ay maipapasa sa bawat isa.

 

Pagdami Ng Mga Pinuno

 

Ang klaseng ito ng pagdidisipulo ay magagamit sa anumang bahagi ng paglilingkod  at sa loob ng simbahan.  Dahil sa kanyang kabutihang loob at kahabagan, ginamit ni Lucy Baig ang manwal ng Paghubog sa Disipulo sa kanyang pagsasanay sa mga matatandang babae sa Mexico City.  Gayundin ang “Paghubog” upang magagamit ng mga Sunday School teachers sa pagtuturo sa kanilang mga klase, magagamit din ito ng mga cell group leaders at ng mga nagsisimulang magtayo ng simbahan (church planters).

 

Pagkakaisa at Pagmamahalan sa Simbahan

 

Samantalang kinakapanayam ko ang mga guro (disciplers) na may mahigit ng labindalawang taong karanasan sa pagtuturo sa Mexico City, ako ay nagulat sa obserbasyon ni Sara tungkol sa resulta ng paghubog ng mga disipulo sa lungsod.  Nalaman ko na sa pamamagitan ng pagdidisipulo sa mga tao, mas marami ang nagiging bunga nito sa simbahan.  At higit sa lahat mas magiging malapit ang mga kasapi ng kongregasyon sa isa’t-isa.  Si Pastor Roberto Gonzalez, isa sa pinakamakaranasang guro (dscipler) ay nagpatunay na sa kanyang simbahan, ang ministeryo ng pagtuturo at pagsasanay sa mga bagong disipulo ay patuloy na nagbubunsod sa mga miyembro ng simbahan na may higit na  mapagmahal at higit na  maalalahanin sa isa’t-isa.  Nagpapatunay siya na ang relasyon dati sa mga miyembrong mahigit na sa labing-anim na taong nagsisimba ay nagpapakita ng mababaw na relasyon sa bawat isa, ngunit sa pamamagitan ng pagbasa sa manwal na ito , ang mga miyembro ngayon ay mas malapit sa isat isa at nagkaroon sila ng malalim na relasyon  sa simbahan at tumindi ang pag-aalala sa isat-isa.

 

Higit Sa ‘Isahan’

 

Maraming tao ang nag-aakala na ang paghubog sa disipulo ay kadalasang ‘isahan.’  Totoo na may mga  pagkakataon na mangyayari ang ‘isahan’ sa pagtuturo at pagsasanay sa mga disipulo, ngunit kailangang unawain natin na mas magagamit natin ang mga pagkakataon na iyon kaysa ibang  pang mga  bagay.  Kung may dalawa o tatlong mag-aaral, ito ay mas epektibong pagkakataon sa pagsasanay ng mga disipulo.  Kung may dalawa o tatlong tao na matuturuan, mas madali nilang maunawaan ang pagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Ang pagkilala ng  pagiging iisang katawan ay mas madaling maunawaan sa ganitong paraan.

 

Paghubog Sa Disipulo O Pagtuturo?  (Mga Pagtatagpo O Mga Klase?)

 

Isang paalala sa mga gustong gumamit ng manwal na ito.  Bago kayo magsimulang magdisipulo ng tao ay kailangang magdesisyon muna kayo.  Ang desisyon ay kailangang nakatuon sa iyong layunin.  Inisip mo na bang ituro ang nilalaman ng libro o manwal na ito?  O iniisip mong magdisipulo ng tao sa pamamagitan ng paggamit ng hakbang, na nakapaloob dito upang makatulong sa iyo sa pagdidisipulo?  Kung ang plano mo ay  ituro ang nilalaman ng manwal na ito, gawin mo!  Ngunit hanggat maari ay huwag mong tatawaging paghubog ng disipulo ang iyong gagawin.  Ang pagdidisipulo ay higit kaysa pagtuturo ng mga nilalaman.  Kung umiisip ka ng titulo sa iyong gagawin, maari mo iyong tawaging Pagsasanay o Pag-aaral sa mga Pangunahing Aral ng Kristiyanismo.  Sa gayong paraan, magkakaroon kayo ng mga klase at hindi mga pakikipag-ugnayan na kung saan kayo ay paulit-ulit na magtitipon.  Ang paghubog sa disipulo o mga pakikipag-ugnayan ay nangangahulugan ng inyong pakikipagkita sa inyong mga disipulo sa Panginoon kung saan kayo ay mananalangin, magtitipon-tipon, kwentuhan, at pag-aaral ng Bibliya sa konteksto ng pang-araw-araw na buhay.

 

Paghubog O Impormasyon

 

Ang masigasig na pamamaraan ng pagdidisipulo na nabanggit ang ipinapayo ng mga hakbang na nilalaman ng librong ito.  Ito ay nakatuon sa mga Kristiyanong gustong lumago sa pananampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo at doon sa kasalukuyang nagsisilago. Ang layunin nito ay ang pagkakaroon ng makadiyos na pamumuhay ang bawat isa kaalinsabay ng pagkakaroon ng kaalaman sa Bibliya.  Kung ating pagkukumparahin, sa konteksto ng isang silid aralan, ang pagkakaroon ng kaalaman o ang pagkakatuto ng layunin.  Ngunit sa konteksto ng pagdidisipulo, ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng prinsipyo, values, vision, at mga layunin kaalinsabay ng pagkakaroon ng kaalaman.  Sa madaling salita, sa pagtuturo malalaman natin na si Hesus ang Panginoon, ngunit sa pagdidisipulo, ating mararanasan ang pagiging Panginoon Niya sa ating buhay.

 

Sa ganitong paraan, ang buhay ay ating naibabahagi sa iba.  Kasabay nito ay ang paglago ng isat-isa.  Ang mga vision at ministeryo ay ibinabahagi at itinuturo.  Dahil dito, lalong tumitibay ang pag-asa at pagtitiwala natin kay Hesu-Kristo at magkakaroon tayo ng bunga.  Kung ating pag-aralang mabuti, nakapaloob sa pagdidisipulo ang mga sumusunod: pangangalaga, ebanghelismo, pagtatayo ng simbahan, panalangin, pagsamba, mga isyu ng hustisya at kapayapaan.

 

Tamang Panahon Upang Ilahad Ang Iyong Mga Pananaw

 

Ang mga namumuno ay kailangang may mga pananaw (vision) para sa hinaharap.  Dapat nilang makita ang hinaharap ng ministeryo at ang kapana-panabik na mga posibilidad nito.  Subalit kadalasan, nahihirapan ang mga nakakakita ng pangitain (vision) sapagkat madaling makalimot ang kanyang mga disipulo kung ano ang hinaharap ng kanilang ginagawa.  Kung kaya muli at muli niya itong inuulit sa kanila.  Ang Encounters ay makakatulong sa pagpapaalaala ng mga pangako ng Panginoon sa ministeryong iyong ginagawa.

 

Isang Aral Mula Sa Bote Ng Coca-Cola

 

Isa sa ilustrasyon na maaring makatulong sa atin upang maunawaan ang prinsipyo ng paghubog sa mga disipulo ay ang inuming Coca-Cola.  Ang Coca-Cola ay napakasarap inumin lalo na kung ito ay malamig at kung tayo ay nasa mainit na lugar katulad ng Pilipinas.  Ang pag-inom ng Coca-Cola ay isang maginhawang karanasan sa sinumang nauuhaw.  Ngunit kung ang Coca-Cola na iinumin natin ay walang takip sa loob ng dalawa o tatlong araw, ano kaya ang lasa nito?  Ito kaya ay maiinom natin katulad noong bagong bukas?  Ito kaya ay makapagbibigay ng ginhawa sa katawang pagod at naiinitan?  Hindi!  Sapagkat ang Coca-Colang naiwang bukas sa loob ng isa o dalawang araw ay wala nang lasa.  Kalugin mo man ito ay hindi na bubula.  Dahil lumipas na ang espirito nito.

 

Ganyan din sa paghubog ng mga disipulo.  Kung walang pagbabago sa ating sarili, kung walang makikitang mabuting halimbawa sa atin ang mga tao, wala rin epekto ang ating pagsasanay sa kanila.  Sapagkat ang hinahanap ng mga tao sa kanilang pinuno ay yung mga bagay na nagbibigay patunay sa ating sinasalita.  Ang buhay natin ay isang mabisang patotoo.  Tayo ay parang Coca-Cola, kung napabayaang nabuyangyang, walang maghahangad na inumin ang Coca-Cola.  Ngunit kung ito ay may takip pag-aagawan pa ito.  Ang buhay natin ay magkakaroon lamang ng epekto sa buhay ng kapwa tao kung tayo ay mayroong pagbabago, kung tayo ay puspos na ng pag-ibig sa halip na galit, pang-unawa, sa halip na pagmamayabang , pagkamababaang loob.

 

Ang Panahon at Pagpaparami

 

Ang bunga ng pagdidisipulo ay makikita matapos maglaan ng panahon sa pakikitungo mo sa iyong mga tinuturuan.  Ang patotoo ng iyong buhay ay may malaking bahagi sa buhay ng iyong mga tinuturuan (samantalang ikaw ay patuloy na umaasa sa kapuspusan ng Espiritu Santo).

 

Hindi ito nakukuha sa apurahan.  Ang prosesong ito ay kadalasang umaabot ng mahigit sa sampung lingo.  Ngunit mas makasisiguro ka kung ito ay aabot ng anim na buwan hanggang sa dalawang taon.  Napatunayan na ang siyam na buwan ay sapat upang magkaroon ng bunga ang iyong mga tinuturuan.  Sa oras na umabot sa ikalimang bahagi ay marapat lamang na isipin na nila kung sino ang mga taong kanilang tuturuan para sa kanilang sarilng grupo kung saan ay magagamit nila ang kanilang natutuhan sa Paghubog ng Disipulo.

 

Ang ibig sabihin nito ay kailangang makipagkita ka sa iyong mga disipulo upang sila ay hikayain at tulungan sa kanilang pagtuturo sa kanilang mga disipulo.  Kadalasan, sa oras na umabot kayo sa Aralin Bilang 10 at natalakay na ninyo ang ilan sa mga “Study the Scriptures” Bible Studies (pp. 30-31), inaasahan na ang grupo ng iyong mga disipulo upang ikaw naman ay makapagsimula naman ng panibagong grupo na iyong tuturuan.

 

Mayroon din akong mga pagkakamali sa pagdidisipulo.  Kung minsan, nagsisimula pa lamang o di kaya’y kung kailan matatapos na ang proseso ay kung kailan aalis o titigil ang aking tinuturuan.  Ang iba naman kung minsan ay ayaw magturo o magdisipulo ng ibang tao.  Ang mga karanasang ito ay naghahatid sa akin sa paanan ng Panginoon at muli akong napapaalalahanan na sa Kanya lamang ako dapat umasa sanhi ng aking kahinaan.  Gayumpaman, ang mga tagumpay ay kadalasang mas matimbang kaysa pagkakamali.  Ito ay tanda lamang na tayo ay patuloy na natututo.

 

Ang Panimulang ito ay dapat maging gabay sa mga babasa at gagamit ng librong ito at hindi bilang isang mabigat na kautusan.  Ngunit may isang dapat tandaan sa pagdidisipulo:  Dapat isaalang-alang ang katanungang ito.  Ang itinuro ko ba ay aking ipinapakita, inaasal, at ikinikilos na maaring ituro ko sa iba?  Marami na tayong narinig na magagandang sermon, mga seminar at mga pagtitipon kung saan ay nagtuturo kung paano ang isang Kristiyano ay lalago sa pananampalataya at sa kaalaman ngunit ang mga ito ay hindi hinubog para madaling maipasa o maituro sa iba.  Ang mahalaga ay mailipat natin sa iba ang ating nalalaman.  Sa madaling salita, gawin natin itong simple.

 

Ang Dahilan Para Muling Magtipon

 

Sa dahilang ang paghubog sa disipulo ay nakabase sa mga bagay na nabanggit sa itaas, huwag hayaang maging katulad ito ng mga pagkakataon na nagaganap sa loob ng silid-aralan kung saan ay nasasayang ang oras.  Gamitin ang bawat pagkakataon sa makabuluhang pagsasama at relasyon.  Sa ganitong paraan, ang pagkakataong iyon na kung kailan nagaganap ang pag-aaral sa paghubog sa disipulo ay siyang natatanging dahilan upang muling magtipon.  Ang bawat kasama ay kasabay na umuunlad at lalago sa kaalaman at pananampalataya.  Ipinapayo naming ang mga Praktikal na Tulong sa Pag-aaral sa Pahina 19-20 ang siyang sasagot sa mga pangkaraniwang tanong at magiging gabay para sa mga nagsisimula pa lamang.

 

Sino ang aking maaring maging disipulo

 

Kadalasan ang tanong na unang sumasagi sa ating isipan ay:  “Sino ang aking magiging disipulo?”  May lima tayong maaring pagpipilian:

 

1.      Mga Bagong Kristiyano.

Noong una, ang librong ito ay naisulat para sa mga bagong mananampalataya upang maibahagi kaagad nila sa kanilang mga kaibigan at pamilya ang kanilang bagong relasyon kay Hesu-Kristo.  Ang layunin ng prosesong ito ay mabigyang kakayahan ang isang bagong Kristiyano na simulang turuan ang kanilang mga kaibigan at pamilya sa madaling panahon.

 

2.      ‘Maiinit’ na Kristiyano

Kung walang malinaw na direksyon, mawawalan ng halaga ang pananampalataya ng mga bago at mainit na Kristiyano.  Ang librong ito ay makakatulong sa kanila upang magkaroon ng direksyon at layunin ang kanilang ministeryo.

 

3.      ‘Kristiyanong Laon’

Makakatulong din ang Encounters sa mga matatandang Kristiyano upang magkaroon ng organisasyon o kaayusan ang kanilang kaalaman na kanilang ipapamahagi sa ibang tao – lalong lalo na sa mga bagong Kristiyano na kanilang ipinagdadasal.  Ang mga aralin at mga hakbang na naglalaman sa librong ito ay makakapagbibigay ng kasabikan at posibleng pagkakaroon ng pagbabago sa mga gustong maglingkod sa Panginoon.  Sa pag-aalaga ng disipulo, sabay na natututo at sabay na lalago ang disipulo at ang nagdidisipulo.

 

4.      Magiging Kristiyano Pa Lamang

Ang librong ito ay makakatulong din sa mga hindi pa Kristiyano na gustong saliksikin ang pananampalatayang Kristiyano at ang pagiging Kristiyano.  Kung ito ang kasalukuyang katayuan ng bumabasa nito, higit na makatutulong ang Mga Nilalaman sa pagbibigay ng gabay sa iyo upang iyong malaman kung anu-ano ang mga nilalaman ng librong ito.  Ang mga pahina 22-23 ay makatutulong din.

 

5.      Ang Ating Mga Anak

Mga tinedyer na ang aking mga anak nang sila ay aking  yayaing kumain sa labas tuwing umaga bago ko sila ihatid sa eskwela.  Ang mga pagkakataong iyon ay napakahalaga sa akin at sa kanila dahil iyon lamang ang  pagkakataon na malalaman ko ang kalagayan ng kanilang pananampalataya.  Sa aming mga pag-uusap tungkol sa kanilang mga kaibigan, pag-aaral, at mga kaklase ay aking isinisingit ang mga aralin sa librong ito.  Nang magsimulang sumama sa amin ang kanilang kaibigang matalik ay lalong sumigla ang aming pag-uusap.  Sa mga nakababatang anak na nasa elementarya pa lamang, ang minsan sa isang lingo na pagsama sa kanila sa ‘ice cream house’ ay napaka-epektibo.  Sa kalagayang ito, ipinapayo namin ang maiksi at mas maagang pamamaraan at paggamit ng mga ilustrasyon upang madaling maipahayag ang mga pangunahing katuruan.

 

PASASALAMAT

 

Mapapansin ng sinumang gagamit ng libro na ito na iilan lamang sa mga bahagi nito ang orihinal kong ideya.  Ang aking asawa na si Nancy ang nagsimulang mag-ipon ng panimulang balangkas ng librong ito sa Ecuador, South America.  Ginamit namin ang “Wheel Illustration” ng grupo ng Navigators upang alamin ang pangunahing tema ng librong ito.  Hindi nagtagal, ginamit na rin namin ang ilustrasyon nina Dale Bishop at Keth Tungseth at idinagdag namin ang tinatawag na takip ng gulong (hub cap) na siyang nagpapakita sa Espiritu Santo.  Maraming kasama namin sa ministeryo at mga naging disipulo angtumulong sa amin sa pag-aayos ng librong ito.  Dahil dito, nais naming pasalamatan si Tim Ek sa pagtulong sa amin sa pagsulat ng Stewardship Outline (pahina 27).  Lubos din ang aming pasasalamat Kina Jerry at Vicky Love, mga kasama naming misyonero sa Mexico at pagtulong sa amin sa pagsubok at pag-aayos ng mga aralin at sa pagbuo ng mga karagdagang material na matatagpuan sa Appendix sa pahina 21-23. 

 

Malaki rin ang utang na loob namin kay Carl Racine, isang misyonero sa Ecuador at Mexico sa kanyang mga suhestiyon at mga payo.  Nagpapasalamat din kami sa mga suhestiyon at payo na ibinigay sa amin ni Keith Hamilton, misyonero at kasalukuyang pastor ng mga kabataan sa Mexico.  Gayundin kay Bernardino B. Balabo, isang estudyante ng North Park Theological Seminary na siyang naging instrumento upang ang librong ito ay masulat sa salitang Tagalog.

 

Mula ng bumalik kami sa Estados Unidos, ako (Jerry) ay nagtuturo ng Evangelism, Church Growth and Discipleship sa North Park Theological Seminary at ang aking asawa na si Nancy ay siyang namamahala sa Latin American Ministries ng aming denominasyon.  Sa ngayon ay patuloy pa rin kaming humuhubog ng mga disipulo.  Maraming lingo ang aming inilalaan para sa pag-alalay sa pagtuturo ng paghubog ng disipulo sa mga seminar ng mga pastor at mga mananampalataya sa

 

Estados Unidos, Canada, Asia, Europa, at Latin America.  Ang mga suhestiyon, pananaw at ideya ng mga estudyante namin sa mga seminar na napulot nila sa aktwal na karanasan ay matatagpuan sa kasalukuyang edisyon ng Paghubog ng Disipulo.  Binuo rin namin ang Gabay sa Paghubog ng Disipulo na maaring gamitin kasabay ng librong ito.

 

 

Jerry at Nancy Reed

Chicago, Illinois

January 2003