IKAPITONG HAKBANG

Panalangin

 

Ang pagdarasal ay pakikipag-usap sa Diyos.  Ibig sabihin , sinasabi natin sa Dios ang ating mga kahilingan habang siya naman ay nakikinig, sa ganong paraan ay nakikinig naman tayo sa kanyang mga kasagutan.

 

1.   Mga nilalaman ng dasal.

Ang ating gagamitin ay ang “cats”

 

1.1   Confession (kumpisal) – 1Juan 1:9; Mga Awit 66:18; Mga Kasabihan 28:13

1.2   Adoration (Pagpupuri sa Diyos) Mga Awit 86a:12; Hebreo 13:15

1.3   Thanksgiving (Pasasalamat) – Efeso 5:20; 1TesaloniKa 5:18; Filipos 4: 6,7

1.4   Supplication (Pagsasabi ng mga kahilingan)

 

A.     Para sa kapwa –(Intercession) – Colosas 4:12; Efeso 6:18-19

(Ang hindi magdarasal para sa kapwa Kristiyano ay kasalanan – 1 Samuel 12:23)

B.     Para sa pagkakaroon ng mga mangagawa – Mateo 9:37

C.     Para sa ating sarili (Petition) Mateo 6:11; 7:7-8.

 

2.  Bakit kailangan nating magdasal?

 

2.1    Ipinag-utos ito ng Diyos – Lukas 18:1-7; ‘Patuloy na manalangin – 1 Tesalonika 5:17, at dahil sa kailangan din natin ito – Filipos 4:6-7

2.2    Ito ang pinakitang halimbawa ni Jesus – Markos 1:35 “…Nagunta kami sa isang lugar at nagdarasal”

2.3    Ganito din ang ipinakitang halimbawa ni San Pablo  “palaging magdasal” – Colosas 1:3; 1 Tesalonika 3:10 “Sundin ninyo ang aking halimbawa tulad ng aking pagsunod sa halimbawa ni Kristo – 1 Corinto 11:1

2.4    Dahil sa pakikipaglaban nating espiritwal.  Sa pamamagitan ng panalangin ay nagtatagumpay tayo laban sa kapangyarihan ng demonyo.-Efeso 6:12, 13, 18

 

3.  Ano ang hadlang sa ating mga dasal?

    

     3.1  Kasalanan – Isaias 59: 1,2

     3.2  Alinlangan – Santiago 1:6; Markos 11:24

     3.3  Mga motibo natin – Santiago 4:3

     3.4  Relasyon sa pamilya – 1Pedro 3:7 

     3.5  Hindi pagpapatawad – Markos 11:25-26; Mateo 6:15 

     3.6  Sariling kapakanan – 1Pedro 5:5

     3.7  Kapangyarihang espiritwal, Satanas – Efeso 6:12; Daniel 10:2, 12-14

 

4.  Paano magiging mas epektibo ang ating mga dasal?

 

4.1  Sundin ang kanyang mga utos at gawin ang kalugod-lugod sa Kanya –1Juan 3:22

4.2  Humiling ayon sa kagustuhan ng Dios – 1Juan 5:13

4.3  Humiling ng may pananampalataya – Mateo 21:22

4.4  Pagsasa-puso sa salita ng Dios at ng aral ni Hesus – Juan 12:7

4.5  Pagpapatawad – Markos 11:25

4.6   Maging mapagkumbaba – 1 Pedro 5:5

4.7   Humiling ng eksakto- Markos 10:51

 

5.      Ano ang mga resulta ng dasal?

 

5.1   Kapuspusan sa Espiritu Santo-Lukas 11:9,13

5.2   Kapayapaan – Filipos 4: 6-7

5.3   Kaligayahan – Juan 16:24

5.4   Pagmamahal – 1Pedro 5:7

5.5   Talino – Santiago 1:5

5.6   Kagalingan ng sakit – Juan 5:13-15

5.7   Pag-unlad ng pananampalataya (tulad ni Abraham) – Genesis 18:16-33

5.8   Pagbabalik loob ng mga tao sa Diyos – 11Cronica 7:14

 

6.   Maramihang pananalangin – Mga Gawa 2:42; 4:31; Mateo 18:19-20

 

Hamon sa pag-aaral:

Kabisahin ang Filipos 4:6-7                                        [  ]

Gumawa ng listahan ng mga ipinagdadasal

araw-araw at gamitin sa pagdarasal.                            [  ]

Magsimulang magbasa ng Mga Awitin, o kayay mga

himno at gumawa ng listahan ng mga katangian ng

Diyos na magagamit sa pagdarasal                               [  ]

 

Pagsasanay:

        Lagi bang “OO” ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin?  Lagyan ng tsek ang mga represensyang ito at        

        alamin kung paano sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin.  Gumuhit mula sa isang represensya tungo sa

        tamang deskripsyon na naglalarawan sa panalanging sinasagot.

 

  1. 1 Juan 5: 14-15                        1. Sagot na nahuli –“Sandali”
  2. 11Corinto 12:7-9                     2.  kakaibang kasagutan
  3. Juan 11:1-44                            3.  Tamang kasagutan “Oo”
  4. Mga Gawa 3:1-10                    4.  Baha-bahagdang sagot

   E.   Deuteronomio 7:22                   5.  Hindi sinasagot “Hindi”