ANG DIYOS, ANG BIBLIYA, AT ANG TAO

 

1.      Ang Biblia:  ang ating awtoridad, o pamantayan o batayan sa pananampalataya, doktrina at pag-uugali.

1.1  Ang pinagmulan ng Bibliya (2 Timoteo 3: 16, Pedro 1:21)

1.2  Ginamit ni Kristo ang mga Eskritura – Ang Lumang Tipan (Lukas 24:27)

 

2.  Ang Bibliya ay nagtuturo na ang Diyos ay:

2.1    Ang Manlilikha (Genesis 1:1); Acts 17: 24-31)

2.2    Ang tagapagkaloob na kailangan natin – (Genesis 22: 14; Juan 16: 24)

2.3    Ang Alpha at ang Omega (Pahayag 1:8; 21:16; 22:13)

2.4    Ang “Ako ay Si Ako nga” ( Exodo 3:14; Juan 8:58)

2.5    Ang Diyos ng walang hanggang pag-ibig (Jeremias 31:3)

2.6    Mapagpatawad na Diyos, at mu;ing pagkakasundo (Nehemias 9:17; Jeremias 31:33,34)

2.7    Espiritu (Juan 4: 24; 2 Corinto 3:17)

2.8    Ang Santisima Trinidad (Genesis 1:26-27; Mateo 28:19; Juan 8:58; 1Pedro 1:1; Mga Gawa 5: 3-5; 2 Corinto 3: 17; Jeremias 31: 33, 34)

2.9    Matuwid (Deuteronomio 32:4)

 

3.  Ang Biblia ay magtuturo na ako ay:

3.1   Nilikha ng Diyos ng walang katulad ( Awit 139:13 –16)

3.2   Naligaw dahil na rin sa aking kagagawan (Isaias 53:6)

3.3   Walang kakayahang makalapit sa Diyos (Roma 3:23)

3.4   Isang indibidwal na may kalayaang pumili (Roma 6:23)

 

4.      Ang Plano ng Diyos para sa Sankatauhan:


 

 

 

 


 

 

4.1   Ano ang nasa isip ng Diyos ng likhain ang tao ( Genesis 1:26 –27)

4.2   Nagbago ba ang plano ng Diyos sa mga taong nagkasala?  (Roma 8:29)

 

5.      Paano inihatid sa tao ang pag-asa – Nananatili ang Kanyang plano sa atin. Kung hindi binago ng

     Diyos ang Kanyang plano sa tao, matapos na ang tao ay magkasala, anong pagbabago ang  

     kinakailangang gawin ng tao para siya ay makasalo ng Diyos sa plano.  (Juan 1:12-13; Colosas

     2:13; 3:9-10)  Kinakailangang ang kalooban ng tao ang magbago.

     5.1  Paano magkaroon ng buhay ang tao sa pamamagitan ni Kristo (Pahayag 3:20, Juan 1:12;

            Roma 10:9)

 

 

 

 

 

 

 


6.   Ang plano ng Diyos para sa mga tagasunod ni Kristo:

6.1    Ang laging minimithi ng Diyos na mangyari sa atin ay makahalintulad tayo ni Jesu-Cristo.   

        (Roma 8:29; Galacia 4:19; Santiago 1:18; 1Juan 3:2)

6.2    Paano tayo makakalahok sa proseso.

        A.  Ang bawat tao ay nagtataglay ng anyo ng ating ninuno, na si Adan, ngunit may

              pagkakataon na makawangis ng Taong nagmula sa langit ayon sa plano ng Diyos.

              (1Corinto 15:49)

        B.  Magpapatuloy ang pagbabagong  ito kung tayo ay mananatili kay Hesu-Kristo

              (2 Corinto 3:18; Roma 8:29)

    C.  Ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap.?(1 Juan 3:2)

 

7.  Dalawang paraan kung paano mauunawaan ang kaligtasan:

7.1    Ang pangkaraniwang paraan ngunit hindi  naman naaayon sa Biblia ang pang-uunawa na ang kaligtasan natin ay isang pag-iwas sa impyerno.

A.  Ngunit nasaan ang motibasyon natin para maabut natin ang kalagayan na ninanais ng Diyos para sa atin?

B.  Ang Diyos ba ay sumasatin para sa ating kabutihan o ang tao ay nabubuhay para sa Diyos? (Colosas 1:15, 16; Efeso 1:5-6, 12).

 

7.2   Ang pag-uunawa tungkol sa ating kaligtasan ay naayon sa Biblia base sa ating relasyon kay

             Hesus.  Sa gayon tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. (Galacia 2:20)

A. Nagbibigay sa atin ng pagnanais na maging kawangis ng Diyos (Roma 8: 8-9; Filipos 2:3-

    15; 2 Corinto 5: 17).

 B. Nagkaroon tayo ng pagnanais at tumibay bilang kristiyano (Roma 8:9-14; Galacia 4:19).

     C. Tumutulong sa kapwa lalo na sa may malalim na problema o pangangailangan

          (Filipos 4:12-13)

 D. Inihatid tayo sa paggawa ng mabuti (Efeso 2:10, Tito 8:3).

 

8.      Pag-unawa sa paglago (maturity) ng Kristiyano:

8.1  Ano ang nasa isip ni Pablo nang gawin niyang Disipulo si Timoteo?  (2 Timoteo 2:2)

            8.2  Maaari bang lumago ang pananampalataya ng isang tao kung walang magdidisipulo sa

                   kanya? (1 Pedro 2:2)

8.3   Ano ang ating mapapala sa pagdidisipulo (Roma 1:11-12).

8.4   Ano ang ibig sabihin ng pagiging matured ng isang kristiyano (Efeso 4: 13)

8.5   Ilan sa mga layunin ng mga Kristiyano:

      A.  Maging katulad ni Kristo (Roma 8:29; 2 Corinto 3:18)

      B.  Maging matapat kay Kristo (1Corinto 4:2)

8.6  Maging modelo sa kapwa (Efeso 4:13)

 

Hamon sa Pag-aaral:

            Roma 8:9                                           [  ]